INLIGTINGSENTRUM

Chemically granulated fertilizer [photo] 

Chemies verkorreld

Die voordele van chemies verkorrelde kunsmis

Omnia gebruik 'n gewysigde "Odda" proses of nitro-fosfaat proses waartydens rots-fosfaat aangeval word met salpeter-suur in plaas van swaelsuur. Hierdie proses is uiters energie effektief en baie meer omgewings-vriendelik. Die proses laat ook toe dat heelwat sekondêre voedings-elemente steeds teenwoordig en beskikbaar kan bly in die kunsmis korrel: elemente soos kalsium en magnesium maar ook spesifiek swael. Die mees belangrike aspek van sodanig verkorrelde kunsmis buiten die homogene grootte verspreiding van die korrels en die hardheid en stabiliteit daarvan, is die feit dat elke korrel presies dieselfde konsentrasie van alle voedingselemente bevat.

Proewe gedoen deur die Universi-teit van die Vrystaat het bewys dat die unieke vorm van fosfaat bekend as nitrofosfaat en die teenwoordig-heid van sekondêre voedings- elemente 'n hoër relatiewe agrono-miese effektiwiteits voordeel inhou. Daar is bevind dat nitrofosfaat 'n effektiwiteitsvoordeel van tussen 16% en 22% per eenheid fosfor bied as dit met MAP vergelyk word. Dit is soortgelyk aan data wat deur navorsers in Europa (Universiteit van Goettingen) rapporteer is, wat ook 'n effektiwiteitsvoordeel van 20% verklaar het.

Die teenwoordigheid van 'n relatie-we hoë konsentrasie onmiddelik-beskikbare, nie versurende swael, in die vorm van sulfaat, in Omnia se kunsmis, hou 'n groot finansiële voordeel in. Dikwels word elemen-têre swael in massamengsels ge-bruik, wat uiters oneffektief en hoogs versurend is.

Grafiek 1 toon die gevaar van margeverlies as te min of oneffektiewe swael gebruik word met die produksie van mielies aan. Soos die grafiek aandui, word Omnia data inderdaad deur inter-nasionale data bevestig (IMC Fertilizer Group). Omnia se kuns-mis bied die gerustheid dat die regte hoeveelheid swael toegedien sal word en wel in 'n onmiddelik-beskikbare vorm.

Grafiek 1: Potensiële marge verlies agv Swael tekort by'n potensiële opbrengs van 7 na 11 t/ha. 'n Prysverhouding van 3.3 Swael / mieliegraan is gebruik. Data is gebruik uit 'n wetenskaplik publiseerde artikel deur Omnia in 2004 (40 proewe oor 4 jaar), en data publiseer deur IMC in 2003 (50 proewe oor 3 jaar).

Buiten die bogenoemde voordele, bied chemies verkorrelde kunsmis die voordeel van homogene ver-spreiding van voedingselemente wanneer gestrooi of geplaas word. Massavermengde kunsmis ("bulk blends") het die probleem dat die rou materiale nie homogeen in grootte, vorm of digtheid is nie. Dikwels bevat die mengsels hoë konsentrasies rou materiale soos ureum wat beteken dat klein volumes per eenheid produk ge-bruik word, wat ook swak versprei-ding beklemtoon. Die primêre pro-bleem is dus die segregasie van rou materiale tydens vermenging, ver-sakking, vervoer en toediening (verwys na Foto 1). Oneweredige verspreiding van kunsmisbronne tydens die strooi en plaas van kunsmis lei tot 'n gebrek aan voeding, asook kunsmisbrand. Internasionale navorsing (Levington Agriculture in die VK) het getoon dat 'n koëffisiënt van variasie van so min as 30% in verspreiding, tot opbrengsverliese van tussen 3% en 22% op koring kan lei.

Kansas State Universiteit in die VSA het opbrengsverliese van 25% op soja-bone met die oneweredige plasing van kaliumchloried verkry. Omnia se eie proewe met mielies het aan-gedui dat 'n 20% opbrengsverlies op sandgronde gely kan word, terwyl 'n 10% opbrengsverlies op leemgrond verwag kan word.

Foto 1: Voorbeelde van chemies verkorrelde kunsmis (a) teenoor massa vermengde produkte (b en c). Let op die swak verspreiding van elementere swael en koper oksied-bevattende pastelle in monster c.

Dr J.J. Bornman, Algemene Bestuurder: Strategiese Landboudienste.