INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

Blaarvoedings – maak dit sin?

Die opname van voedingstowwe uit die grond word deur 'n groot aantal faktore beïnvloed. Van die mees algemene faktore wat opname of beskikbaarheid aan plante kan beperk, is grondtemperatuur, pH, vaslegging van voedingstowwe, wortelprobleme of -siektes of bloot net fisiese tekorte aan voedingstowwe.

Die gebruik van blaarvoedings as aanvulling in bemestingsprogramme is algemeen bekend, en word meestal met groot sukses toegepas. Buiten as aanvulling, word blaarbespuitings ook gebruik om sekere fisiologiese prosesse in die plant/gewas te manipuleer. Die doeltreffendheid van blaarvoedings hang van 'n hele aantal faktore af. Hierdie faktore sluit in:

Gewas – die gewas self, morfologie van die blaar, groeistadium, blaarrangskikking, ens. Omgewing – temperatuur, wind, relatiewe humiditeit, ens. Chemies – element, asook die vorm daarvan, konsentrasie, ioonlading, pH, ens. Fisies – druppel en- deeltjiegrootte, benatters, ens.

Mikro-elemente word veral gereeld as blaarvoedings toegedien. Die rede hiervoor is dat plante relatief min mikro-elemente benodig en omdat dit maklik in die grond vasgelê kan word. Die voordeel van blaarbespuitings is dat dit op die regte groeistadium toegedien kan word, en dat plante gewoonlik baie vinnig daarop reageer.

Die doel van 'n bemestingsprogram moet altyd wees om te verseker dat daar in al die voedingbehoeftes van die gewas voorsien word ten einde optimale produksie te verseker. Dit is ook die geval met blaarvoedings.  Om produkte op blare te spuit wat nie vervoer kan word na waar die plant dit benodig nie, moet vermy word.  Verder maak dit ook nie sin om blaarvoeding toe te dien as die plant nie die voedingstowwe benodig nie, tensy dit die doel van die bespuiting is om 'n proses in die plant te manipuleer. 'n Voorbeeld hiervan is om hormone toe te dien om wortelontwikkeling te stimuleer.

Omnia het die PLUS-reeks produkte spesifiek ontwikkel om mikro-elementtekorte aan te spreek deur dit saam met die bemesting in die band toe te dien. Die formulasie word gereeld deur die landboukundige span aangepas na aanleiding van grond-, OmniSap®- en blaardata uit die onderskeie streke. Ten spyte van die opbrengsverhogings wat hiermee behaal word, is dit ook duidelik uit OmniSap®- en blaardata dat daar steeds tekorte kan voorkom wat aangespreek sal moet word. Dit kan in die voorbeeld in Figuur 1 gesien word.

Image
Figuur 1: Die OmniSap®-ontleding aan die linker-kant is by mielies geneem wat nie met die PLUS-produk bemes is nie, terwyl die regterkantste monster met PLUS-produkte bemes is

Omnia het ook 'n wye reeks spesialiteitsprodukte wat as blaarvoedings in verskillende kombinasies en verhoudings van voedingstowwe en hormone gebruik word om doelgerig op verskeie gewasse aangewend te word.

Tydens 'n onlangse proef op koring in die Noord-Kaap is 'n aantal produkte met betrekking tot blaarvoedings op 'n jong groeistadium vergelyk. Figuur 2 dui die invloed van die verskillende produkte op die opbrengs van koring aan.

Image
Figuur 2: Opbrengsreaksie van blaarvoedings op die opbrengs van koring

Hieruit is dit duidelik dat 'n aantal van die behandelings wel tot opbrengsverskille gelei het. Wat die gehalte van die koring (proteïn-inhoud) betref, was daar kleiner verskille teenoor die kontrole (Figuur 3).

Image
Figuur3: Effek van behandelings op die proteïn-inhoud van koring

Van die behandelings het min of geen invloed op opbrengs gehad nie, maar wel 'n verhoging in proteïn-inhoud tot gevolg gehad. Dit bevestig net weereens die feit dat plantvoeding ingewikkeld is en dat 'n kundige eerder geraadpleeg moet word voordat blaarvoedings toegedien word.

Wanneer spesifieke voedingstowwe oorweeg word, is dit belangrik om die teikenarea waar die element benodig word in ag te neem, omdat dit die vorm van die elemente, sowel as die metode van toediening sal beïnvloed. In Tabel 1 word die beweegbaarheid van elke element in die floeëm van plante gelys.

Relatief mobielGemiddelde mobiliteitLae mobiliteit
Kalium Natrium Kalsium
Stikstof Yster Silikon
Swael Sinc Mangaan
Magnesium Kopper Boor (gewas-afhanklik )
Fosfor Molibdeen  
Boor (gewas-afhanklik)    

Tabel 1: Beweegbaarheid van voedingstowwe in die floeëm van plante (Epsteim en Bloom, 2005)

Wat ook belangrik is, is die vorm van die element.  Verskeie menings bestaan oor cheleermiddels, oksides, sulfate, ens. en dit veroorsaak soms verwarring. Die volgende riglyne kan in gedagte gehou word om te verseker dat die regte tipe produkte aangewend word:

  • Yster – indien die pH in die floeëm tussen 7.8 en 8 is, sal yster onoplosbaar wees en daarom moet dit verkieslik in 'n komplekse vorm toegedien word.
  • Sink – is meer mobiel as yster en vervoer vanaf blare wat afsterf kan plaasvind. Tydens graanvul word ook heelwat sink vanuit ander plantdele vervoer.  Dit is 'n feit dat slegs sowat 5 – 20% van sink wat op blare toegedien word, vervoer word. Behalwe dat sink swak penetreer, bind blaarweefsel ook baie van die sink wat wel die blaar binnekom. Sulfate sowel as chelate toon goeie reaksies en daar is selfs gevalle waar goeie resultate met sinkoksied verkry is.
  • Mangaan – alhoewel mangaan in die floeëm kan beweeg, is dit nie beduidende hoeveelhede wat vervoer word nie. Mangaansulfaat asook mangaan-EDTA word algemeen gebruik.
  • Boor – is baie goed deur die nerwe en alle membrane opneembaar, maar is in meeste plantspesies nie baie mobiel in die floeëm nie.  Dus word die beste reaksies met boor verkry waar dit in die plantermengsel toegedien is.
  • Koper – is baie onbeweeglik en kan ook maklik in die grond vasgelê word. Kopersulfaat en koper-EDTA word algemeen as blaarvoedings gebruik waar tekorte voorkom.
  • Molibdeen – is redelik beweeglik in plante, en aange-sien dit in sulke lae hoeveelhede benodig word, is 'n blaartoediening in baie gevalle voldoende. Produkte soos natriummolibdaat of MOLIBOR™ word algemeen gebruik.

Produkte wat gebruik word om gewasse te manipuleer sluit ORGANOCELL™, KELP-P-MAX®, X-PLODE®, SUPRASET™ en OMNIBOOST® in. Dit word in Tabel 2 verduidelik.

Image
Tabel 2: Beredenering vir die gebruik van sekere produkte om gewasse te manipuleer

Blaarvoedings kan 'n nuttige bestuursmiddel op die plaas wees, mits dit ekonomies, doeltreffend en volhoubaar aangewend word. Omnia het nie net die kundigheid nie, maar ook die hulpbronne om te verseker dat elke druppel wat op die blaar val as wins in die produsent se sak gaan opeindig.

Deur André Labuschagne en Kevin Fourie (Landboukundiges)