INLIGTINGSENTRUM

Technology [photo] 

Tegnologie

Implikasies van OmniPresies™ en optimale bemestings-praktyke in die Noord-westelike mielie-produksiegebied

Inleiding

Die afgelope plantseisoen was in vele opsigte een van die moeilikste in baie jare. Eerstens was toestan-de voor plant – tydens die grond-voorbereidingstyd – baie nat, wat primêre grondbewerkings moeilik gemaak het. Die eerste reëns het relatief laat geval, wat die plant-proses onder druk geplaas het. Laastens was opvolg reën later in die seisoen baie min en het gewasse die kritiese blomperiode in warm, droë toestande deurgegaan.

Nietemin was daar tog boere wat uitstekende opbrengste behaal het. By die meeste van hulle was die sukses wat hulle onder hierdie moeilike omstandighede behaal het, toe te skryf aan die effektiewe toe-passing van presisieboerdery prak-tyke. Die doel van die artikel is dan eerstens om te demonstreer hoe OmniPresies™ in die praktyk toe-gepas word. Tweedens word daar na die uitslae van 'n kunsmisproef gekyk (genaamd Hoë Opbrengs-proef, of HOP). Laastens word ge-poog om die effektiwiteit van presi-sie bemesting teenoor algemene bemesting uit te wys.

Algemene OmniPrecise toepassings

By 'n spesifieke kliënt in die Schweizer-Reneke gebied word die totale presisieboerdery pakket vir die afgelope vier jaar toegepas. Dit behels in kort die volgende aspekte:

  1. Fisiese- en chemiese kartering van die grond op 'n 1-ha ruit (Fig. 1)
  2. Die differensiële regstelling van grondsuurheid (Fig. 3 (a) en (b))
  3. Die opstel van potensiaalkaarte en insameling van opbrengsdata (Fig. 5 en 6)
  4. Die inkorporering van boge-noemde data ten einde veran-derlike bemestingskaarte op te stel (Fig. 4)
  5. Die evaluering en nagaan van resultate ten einde optimale bemesting en plantpopulasies vir die komende seisoene te gebruik.

Figuur 1 dui die grondkaart van die betrokke land waar die afgelope seisoen se HOP proewe gedoen is aan. Vir elkeen van die verskillende grondsoorte en grondklasse word daar, met behulp van 'n gewasgroei stimuleringsmodel, 'n spesifieke grondpotensiaal toegeken.

Figuur 1. Grondkaart soos deur OmniPresies™ gekarteer

Soil map as compiled by OmniPrecise™ [chart]

Sou die grondkaart en gevolglike potensiaalsones aandui dat daar grondtipes voorkom wat nie ekono-mies onder droëlandtoestande ver-bou kan word nie, sal hierdie ge-deeltes onttrek word. Die volgende stap sal dan wees om chemiese tekorte/wanbalanse aan te spreek.

In die meeste gevalle sal dit 'n ver-anderlike kalktoedieningsaksie insluit, soos in Figuur 3 (a) en (b) vir die spesifieke land gesien kan word.

Figuur 3 (a). Kalktoedieningskaart (boonste gedeelte van proefblok)

Liming map top [chart]

Figuur 3 (b). Kalktoedieningskaart (onderste gedeelte van proefblok)

Liming map bottom part [chart]

Vir die afgelope seisoen was die grondwaterhouvermoë (Figuur 2) van kardinale belang. Aangesien dit baie min deur die seisoen gereën het, was die mielies baie afhanklik van die voorafgestoorde vog. Die grootste gedeelte van die land het die vorige seisoen ook oorgelê en, tesame met die min reën, het die opbrengskaart (Figuur 5) dus baie soortgelyk aan die plantbeskikbare waterkapasiteitskaart gelyk (Figuur 2).

Figuur 2. Grondwaterhouvermoë

Soil water holding capacity [chart]

Behalwe vir die proefgedeelte (HOP), was daar die afgelope seisoen veranderlik kunsmis voor plant in die grond aan weerskante van die plantry toegedien. Die ver-anderlike toedieningskaart was vol-gens die grondpotensiaal soos deur OmniPresies™ bereken, opgestel. Die kaart kan in Figuur 4 gesien word. Indien die veranderlike toe-dieningskaart (Figuur 4) met die gevolglike opbrengskaart (Figuur 5) vergelyk word, kan daar duidelik gesien word dat die korrelasie tussen die twee kaarte baie goed is. Vir die afgelope seisoen het die gedeeltes met 'n lae opbrengs dan meer. Dit het gevolglik 'n baie hoër kunsmisverbruiksdoeltreffendheid as by konvensionele kunsmistoe-diening beteken.

Figuur 5. Opbrengskaart vir die 2011/2012 seisoen

Yield map for the 2011/ 2012 season [chart]

Figuur 4. Veranderlike kunsmis toedieningskaart 2011/2012 seisoen

Variable application rate map 2011/2012 season [chart]

Kliënt praktyke

Die kliënt verbou hoofsaaklik mielies en sonneblom wat in 'n rotasie- en oorlêstelsel geplant word. Spoorverkeer en deklaag-bewerking word sover moontlik toegepas, aangesien winderosie 'n groot gevaar op die oorwegend sandgronde bly. Primêre bewerking word met 'n diep "rip"-aksie gedoen waar tussen 450 en 700 mm diep gewerk word, afhangend van die kleipersentasie. Soos genoem, word grondsuurheidsregstellings met kalk elke vier tot vyf jaar gedoen wanneer die grond se chemiese inligting op 'n een hektaar ruitpatroon geneem en verwerk word (soos gesien in Figuur (3) en (b)). Daar word van 'n sesry-treinspoor plantrywydte gebruik gemaak met 'n gemiddelde rywydte van 1.1 m. Onkruidbeheer word beide meganies en chemies gedoen.

Hoë Opbrengsproef (HOP)

Daar was vanjaar ook vir die sesde agtereenvolgende seisoen regoor die Omnia Noordwes Besigheids-eenheid se bedieningsarea die so-genaamde Hoë Opbrengsproewe word daar gepoog om, met toene-mende plantvoedingsdosisse, die ekonomiese- en opbrengsdraaipunt vir elke gebied te bepaal. Die moei-like seisoen was dan ook die ideale geleentheid om die skeptici weer-eens verkeerd te bewys waar dit by optimale bemestings volgens die grond se inherente opbrengs-potensiaal en heersende klimaats-toestande kom.

As praktyk word 'n gedeelte van die kunsmis in die vorm van Ureum (46), 1:1:1 (27) 0.5% Zn en Greensulf 35 vooraf binne die grond toegedien, waarna daar met 21:8:0 (29) Plus geplant en die res met KAN (28) topbemes word. Die proef is op 22 November 2011 geplant en DKC 78-45BR was die kultivar wat, teen 'n plantpopulasie van 26,000 plante per hektaar, gebruik is. Die verskillende bemestingsbehande-lings het as volg gelyk (Tabel 1):

Tabel 1: HOP kunsmis behandelings
NoBemestingNPKZnS
  Kg/ha              
1       0 0 0    
                 
2 150 21:8:0(29) 0.5%ZN 8S Plus   31.50 12.0 0.0 0.75 12
  62 Ureum(46) / Urea(46)   28.52 0.0 0.0 0.0 0.0
  0 1:1:1(27)+GS(35)   0.0 0.0 0.0 0.0 0
  0 KAN(28) / LAN(28)   0.0 0 0.0 0.0 0
      Totaal 60.02 12.00 0.0 0.75 12.00
                 
3 150 21:8:0(29) 0.5%ZN 8S Plus   31.50 12.0 0.0 0.75 12
  90 Ureum(46) / Urea(46)   41.40 0.0 0.0 0.0 0.0
  105 1:1:1(27)+GS(35)   17.02 5.4 5.4 0.30 5
  0 KAN(28) / LAN(28)   0.0 0 0.0 0.0 0
      Totaal 89.92 17.44 5.4 1.05 17.46
                 
4 150 21:8:0(29) 0.5%ZN 8S Plus   31.50 12.0 0.0 0.75 12
  82 Ureum(46) / Urea(46)   37.72 0.0 0.0 0.0 0.0
  175 1:1:1(27)+GS(35)   28.37 9.1 9.1 0.51 9
  80 KAN(28) / LAN(28)   0.0 0 0.0 0.0 0
      Totaal 119.99 21.07 9.1 1.26 21.10
                 
5 150 21:8:0(29) 0.5%ZN 8S Plus   31.50 12.0 0.0 0.75 12.00
  125 Ureum(46) / Urea(46)   57.50 0.0 0.0 0.0 0.0
  240 1:1:1(27)+GS(35)   38.90 12.43 12.43 0.70 12.48
  80 KAN(28) / LAN(28)   22.40 0.00 0.00 0.00 0.00
      Totaal 150.30 24.43 12.4 1.45 24.48
                 
6 150 21:8:0(29) 0.5%ZN 8S Plus   31.50 12.0 0.0 0.75 12.00
  165 Ureum(46) / Urea(46)   75.90 0.0 0.0 0.0 0.0
  310 1:1:1(27)+GS(35)   50.25 16.06 16.06 0.90 16.12
  80 KAN(28) / LAN(28)   22.40 0 0.0 0.0 0
      Totaal 180.05 28.06 16.1 1.65 28.12

Volgens Figuur 5, word die gedeel-te waar die proef geplant is deur die twee swart lyne aangedui. Elke behandeling is twee keer herhaal, behalwe die "geen kunsmis", wat net een keer herhaal is. Van nader-by het elke plantbaan se opbrengs as volg gelyk:

Figuur 6: Opbrengsdata van proef-gedeelte (roudata soos per plant/ stroopbaan gemeet)

XXXX [chart]

Tydens die oes van die proef, as-ook soos duidelik uit die bostaande opbrengsmonitorkaart gesien kan word, was die reaksie op die verprominent. Die spesifieke opbrengste van elke behandeling, asook die opbrengste aan weers-kante van die behandelings waar die boer sy variërende kunsmis-hoeveelhede toegedien het, word in Tabel 2 weergegee:

Tabel 2: Spesifikieke opbrengste van HOP behandelingsbane
HYT proef S/R 2011/2012    
BehandelingHerhaling 1Herhaling 2Gem
N P K S Gem Max Min Gem Max Min  
0 3.21 5.47 1.7       3.21
60 12 0 12 5.44 10.68 2.08 5.56 11.95 2.13 5.50
90 17 5 17 7.04 10.36 3.19 6.95 9.96 3.61 7.00
120 21 9 21 8.06 10.19 3.85 7.76 10.66 3.6 7.91
150 24 12 24 8.75 10.78 2.06 8.82 10.9 5.34 8.79
180 28 16 28 9.1 13.38 2.06 9 11.25 2.17 9.05
120 21 9 21
(veranderlik)
8.54 9.9 2.7 8.77 10.73 3.75 8.66

In Grafiek 1 kan duidelik gesien word wat die impak van die ver-skillende bemestingsbehandelings op die opbrengs, asook die marge bo bemestingskostes was. Die 150N, 28P, 16K en 28S behande-ling het die meeste wins gegene-reer, met R14,655/ha nadat die spesifieke bemestingskoste afge-trek en 'n mielieprys van R2,000/ton gebruik is.

Grafiek 1. Opbrengs en winsge-wendheid van verskillende N:P:K:S toedienings

Yield and profitability of different N:P:K:S applications [chart]

Die reënval wat vir die seisoen by die proef gemeet is, word in Tabel 2 aangedui.

Tabel 3. Reënval soos gemeet by HOP te Schweizer-Reneke
MaandDagReënTotaal
Rainfall 2011/2012
HOP / HYT S/R   
Nov 20 27  
  22 4  
  29 12 43
Des 6 3  
  7 21  
  9 22  
  10 30  
  24 74 150
Jan 6 8  
  11 32  
  22 34 74
Maart 23 20 20
Totaal     287

Veranderlike- of konstante kunsmistoediening?

Soos gesien kan word, was dit 'n baie droë seisoen. Ten spyte hier-van was die reaksie op die bemes-tingshoeveelhede egter steeds fenominaal. Die opbrengste het bly styg soos wat die bemesting toege-neem het, met die hoogste op-brengs van meer as 9 ton/ha by die sies van die proef gekyk word, is die maksimum wins gemaak by die 150 kg/ha N behandeling. Soos genoem, was die res van die land se kunsmis met behulp van al die bogenoemde inligting op 'n varië-rende basis toegedien. Reg weers-kante van die HOP was die gemid-delde bemesting dieselfde as die 120N behandeling. Die variërende 120 kg/ha N het dus 750 kg/ha meer as die konstante 120 kg/ha behandeling opgelewer – dus byna dieselfde as die konstante 150 kg/ha N behandeling

Six rows of 0 fertilizer 9 weeks after emergence [chart]

Foto 1: Ses rye van 0 kunsmis 9 weke na opkoms. Regs van die middelste rye is 120 kg/ha N veranderlik toegedien en links is die 60 kg/ha N behandeling.

Six rows of the 150 kg/ha N treatment 9 weeks after emergence [chart]

Foto 2: Ses rye van die 150 kg/ha N behandeling 9 weke na opkoms.

Six rows of 0 fertilizer treatment 14 weeks after emergence [chart]

Foto 3: Ses rye van 0 kunsmis behandeling 14 weke na opkoms, met weereens die 120 kg/ha veranderlike N behanderling regs en die gewone 60 kg/ha N behandeling links van die middelste twee rye.

Six rows of the 150 kg/ha N treatment 14 weeks after emergence [chart]

Foto 4: Ses rye van die 150 kg/ha N behandeling 14 weke na opkoms

Samevatting

Behalwe vir die uitstekende verho-ging in opbrengs wat met die op-waartse bemesting verkry is, het die opbrengs van die variërende be-handeling net weereens bevestig dat in vandag se moeilike boerdery-omstandighede, daar wel tegnolo-gie bestaan wat die optimale be-nutting van kunsmis aansienlik kan verhoog – selfs in 'n baie droë seisoen! Deur dus van al die presisie hulpmiddels wat Omnia bied gebruik te maak, kon die kliënt ten spyte van die moeilike omstan-dighede, die wins uit sy gronde optimaliseer.

Indien jy as gewasprodusent nog nie van die tegnologie gebruik maak nie, is daar ruimte om verder te optimaliseer. Praat met jou Omnia landboukundige. Hy kan jou help om die proses op jou plaas te implimenteer en jou winsgewend-heid te optimaliseer.

Deur Stefan de Jager 082 376 8915